Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Шкреба Олег Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.05.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Україна Футбол Iнтернешнл"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
20030799
1.4. Місцезнаходження емітента
01021, Київ, Кловський узвiз, 10
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
044-521-05-12 044-521-05-13
1.6. Електронна поштова адреса емітента
info@ufi.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №80   25.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.ufi.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Україна Футбол Iнтернешнл"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 01021
3.1.5. Область, район
3.1.6. Населений пункт Київ
3.1.7. Вулиця, будинок Кловський узвiз, 10
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №769934
3.2.2. Дата державної реєстрації 25.02.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Печерська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 25220.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 25220.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ
3.3.2. МФО банку 380805
3.3.3. Поточний рахунок 2600858554
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Печерська фiлiя ПАТ КБ "Приватбанк" м. Київ
3.3.5. МФО банку 300711
3.3.6. Поточний рахунок 26006052706823
3.4. Основні види діяльності
73.11 Рекламнi агенства
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
47.91 Роздрiбна торгiвля, що здiйснюється фiрмами поштового замовлення або через мережу Iнтернет

3.8. Інформація про органи управління емітента
Органами управлiння Товариства є : Загальнi збори акцiонерiв ? вищий орган Товариства, Наглядова рада, Правлiння - виконавчий орган, Ревiзор. Наглядова рада: Голова наглядової ради - Мороз Тарас Вiкторович Члени наглядової ради: Бандурко Олександр Iванович Черкасова Ольга Михайлiвна Виконавчий орган - Правлiння. Голова правлiння - Лашкул Володимир Григорович Члени правлiння: Шкреба Олег Валерiйович Лєщенко Олена Григорiвна Ревiзор - Грибанова Оксана Василiвна

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
"Трейд енд Спорт Промоушн" 1111111111 4ЧехiяПрагаЗалесi, 48, оф.60 59.000000000000
ВСГО "Федерацiя футболу України" 14279566 01133УкраїнаКиївЛабораторний провулок, 7А 41.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.000000000000

* Не обов'язково для заповнення.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За звiтний перiод: Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 25; позаштатних працiвникiв, працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу не було; за сумiсництвом працювало 4 особи.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лашкул Володимир Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 1894702917
6.1.4. Рік народження** 1951
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 35
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi, представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження. У звiтному перiодi виплачено 600714 грн винагороди. Стаж керiвної роботи у Товариствi - 18 рокiв. Згоди на надання паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада член правлiння, генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шкреба Олег Валерiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 2371202438
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис має право за довiренiстю дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження. За звiтний перiод виплачено винагороди 94 500 грн. Стаж керiвної роботи у Товариствi - 16 рокiв. Обiймає посаду заступника директора ТОВ "Мiсцевий органiзацiйний комiтет ЄВРО 2012 Україна", 01001,м. Київ, Грушевського,10 Згоди на надання паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лєщенко Олена Григорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 2586201827
6.1.4. Рік народження** 1970
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Спорт Драйв", головний бухгалтер
6.1.8. Опис Ведення органiзацiйних та фiнансових питань. Протягом звiтного перiоду виплачено винагороди 178191 грн. Стаж керiвної роботи у Товариствi - 5 рокiв, попередня посада - фiнансовий директор. За сумiсництвом обiймає посаду директора ТОВ "Iнвест-Монолiт" , 01021, м. Київ, вул. Кловський узвiз, 10 Згоди на надання паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кошова Iрина Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 2322303946
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку Товариства. За звiтний перiод виплачено винагороди 204 524 грн. Стаж керiвної роботи в Товариствi -15 рокiв Згоди на надання паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Грибанова Оксана Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 2708310704
6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
6.1.8. Опис Здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi злочини немає. Фiнансовий директор ТОВ "Холдiнг Iнфоспорт Груп", м. Київ, вул. Молодогвардiйська, 15, к. 51. Згоди на надання паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мороз Тарас Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис Непогашених судимостей за кориссливi та посадовi злочини не має
6.1.1. Посада член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бандурко Олександр Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
6.1.1. Посада член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черкасова Ольга Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
"Трейд енд Спорт Промоушн" 1111111111 4 Прага Залесi, 48, оф. 60 59 59.00000000000 59 0 0 0
ВСГО "Федерацiя футболу України" 14279566 01133 Київ Лабораторний пров. 7А 41 41.00000000000 41 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 100 100.00000000000 100 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2012
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис Порядок денний: 1. Про затвердження рiчного звiту ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл" за 2011 рiк. 2. Про затвердження звiту правлiння ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл" про дiяльнiсть у 2011 роцi. 3. Про затвердження звiту ревiзора про дiяльнiсть ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл" у 2011 роцi. 4. Про розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл" та виплату дивiдендiв за 2011 рiк. 5. Про фiнансовий план ПрАТ"Україна Футбол Iнтернешнл" на 2012 рiк. 6. Про звернення акцiонера ПрАТ"Україна Футбол Iнтернешнл" компанiї "TCF Handelsgesellschaft m.b.H" до дiючих акцiонерiв товариства стосовно продажу належного "TCF Handelsgesellschaft m.b.H" пакету акцiй (35%) та використання акцiонерами переважного права на придбання цього пакету акцiй. 7. Про збiльшення номiнальної вартостi акцiй та переоцiнку активiв ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл". 8. Про припинення дiї договору № 7/10/Е вiд 17.11.2010р., укладеного зi зберiгачем ТОВ "Фондовий капiтал" та визначення дати складення облiкового реєстру акцiонерiв. 9. Про обрання нового зберiгача. Затвердження умов договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй. 10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, що можуть вчинятись товариством.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.08.2012
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис Порядок денний: 1. Про регламент роботи ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл" та основнi напрямки дiяльностi вiддiлiв, секторiв та спiвробiтникiв товариства у зв?язку з початком квалiфiкацiйного турнiру фiналу Кубку свiту ФIФА 2014 року в Бразилiї. 2. Про нову редакцiю Статуту ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл". 3. Про наглядову раду ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл". 4. Про Голову наглядової ради ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл". 5. Про склад правлiння ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл". 6. Про Голову правлiння ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл". 7. Про Генерального директора ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл".
 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів 23.04.2013 23.04.2013
Опис Рiшення щодо виплати дивiдендiв за результатами дiяльностi в 2010 та 2011 роках не приймалось.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ВАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001Київвул. Б.Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон + 38 044 279-10-78
Факс + 38 044 279-10-78
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис -

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АТ "Банк Таврика"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19454139
Місцезнаходження 01135Київвул. Дмитрiвська, 92-94 . 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД № 075859
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.10.2012
Міжміський код та телефон +38 044 206-70-73
Факс +38 044 206-70-73
Вид діяльності депозитарна дiяльность зберiгача цiнних паперiв
Опис -

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПрАТ ?Страхова компанiя "АХА Страхування"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26059781
Місцезнаходження 04070Київвул. Iллiнська, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 483293
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2009
Міжміський код та телефон +380 44 499 2499
Факс +380 44 495 2254
Вид діяльності Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Опис -

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21.10.2010 525/10/1/10 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000094627 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 252.200 100 25220.000 100.000000000000
Опис -
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Протягом звiтного перiоду злиття, подiлу, приєднання, перетворення та iн. не вiдбувалося.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iн. Товариство не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) -
Текст аудиторського висновку -
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл" є ексклюзивним комерцiйним партнером Федерацiї футболу України. Товариство забезпечує маркетинг ринку по реалiзацiї комерцiйних прав Федерацiї , виконання робiт та послуг, необхiдних для призначення спонсорiв Федерацiї та збiрних команд України по футболу, органiзацiї телевiзiйних трансляцiй домашнiх футбольних матчiв за участю збiрних команд України. Товариство виконує роботи та iншi послуги, пов?язанi з матерiально-технiчним забезпеченням нацiональної та iнших збiрних команд України, а також забезпеченням їх пiдготовки до мiжнародних футбольних матчiв (органiзацiя учбово-тренувальних зборiв, транспортування, розмiщення в готелях, органiзацiя харчування, пiдготовка стадiонiв, рекламно-iнформацiйне забезпечення домашнiх матчiв, органiзацiя телевiзiйних трансляцiй на територiю України виїздних матчiв).
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Значних придбань активiв за останнi п'ять рокiв не було. Значних iнвестицiй та придбань не планується.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Товариство не володiє виробничими потужностями, капiтального будiвництва не має. Основнi засоби - комп'ютерна технiка, офiсне обладнання та автомобiлi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Дiяльнiсть Товариства не залежить вiд законодавчих або економiчних обмежень.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Товариство не здiйснює порушень дiючого законодавства України.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство є госпрозрахунковим пiдприємством та iснує виключно за рахунок доходiв вiд господарської дiяльностi. Iнших джерел фiнансування не має.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів -
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Розширення, реорганiзацiї дiяльностi Товариства у наступному роцi не планується.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiджень та розробок у звiтному роцi Товариство не проводило.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи за участю Товариства або його посадових осiб вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі -

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 860.000 528.000 0.000 0.000 860.000 528.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 670.000 483.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 190.000 45.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства - 2 107 тис. грн. Сума нарахованого зносу - 1579,0 грн. Ступiнь зносу - 75% Обмеження на використання майна вiдсутнi.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -1324.000 -1496.000
Статутний капітал (тис. грн.) 25.000 25.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 25.000 25.000
Опис Вартiсть чистих активiв за попереднiй та звiтнiй перiоди розрахована на основi данних балансу згiдно Методрекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення 485 вiд 17.11.04р.), як активи пiдприємства за винятком його зобов'язань.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв за звiтнiй перiод менше скоригованого статутного капiталу, але в цiлому норми статтi 155 Цивiльного Кодексу України товариством виконуються. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1280.000 X X
у тому числі:  
короткостроковi кредити банкiв 20.12.2012 1280.000 21.000000000000 19.01.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 699.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 2930.000 X X
Усього зобов'язань X 4909.000 X X
Опис:

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 послуги - 91388.00 100.00 - 91388.00 100.00

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 матерiальнi витрати 55.00
2 витрати на оплату працi 37.00
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 6.00
4 Амортизацiя 2.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління


Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Україна Футбол Iнтернешнл" за ЄДРПОУ 20030799
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 120
Орган державного управління за КОДУ 1005
Вид економічної діяльності за КВЕД 73.11
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса м. Київ, Кловький узвiз, 10
Середня кількість працівників 25
Баланс станом на 31.12.2012
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 129 92
- первісна вартість 011 223 251
- накопичена амортизація 012 ( 94 ) ( 159 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 860 528
- первісна вартість 031 2341 2107
- знос 032 ( 1481 ) ( 1579 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 3 3
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 128 128
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 1120 751
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0 71
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 39 39
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 2457 23
- первісна вартість 161 2457 23
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 249 0
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 10857 2647
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 283 39
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 22 0
Інші оборотні активи 250 1654 7
Усього за розділом II 260 15561 2826
III. Витрати майбутніх періодів 270 17 8
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 16698 3585
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 25 25
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 11 196
Резервний капітал 340 6 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1538 -1551
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 -1496 -1324
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 1000 1280
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 130 305
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 182 699
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 3 96
- з оплати праці 580 0 212
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 16879 2317
Усього за розділом IV 620 18194 4909
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 16698 3585
Примітки
Керівник Шкреба О. В.
Головний бухгалтер Кошова I. М.

Звіт про фінансові результати за 2012 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 100665 81497
Податок на додану вартість 015 9277 11123
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 25 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 91388 70349
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 26392 ) ( 23717 )
Валовий:
- прибуток 050 64996 46632
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 3367 9412
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 10756 ) ( 8426 )
Витрати на збут 080 ( 51069 ) ( 43625 )
Інші операційні витрати 090 ( 6152 ) ( 8921 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 386 0
- збиток 105 ( 0 ) ( 4928 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 218 3
Інші доходи 130 110 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 50 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 91 ) ( 121 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 573 0
- збиток 175 ( 0 ) ( 5046 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 586 ) ( 249 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 13 ) ( 5295 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 10
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 13 ) ( 5285 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 26392 23717
Витрати на оплату праці 240 9844 4631
Відрахування на соціальні заходи 250 1673 1371
Амортизація 260 523 517
Інші операційни витрати 270 55973 54453
Разом 280 94369 84689
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 100.00000000 100.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 100.00000000 100.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 -53.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 -53.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки
Керівник Шкреба О. В.
Головний бухгалтер Кошова I. М.

Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 92358 84902
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 2298 0
Повернення авансів 030 50 7988
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 218 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 82 3063
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 72052 ) ( 84549 )
Авансів 095 ( 2553 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 6069 ) ( 92 )
Працівникам 105 ( 7790 ) ( 3754 )
Витрат на відрядження 110 ( 608 ) ( 96 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 600 ) ( 301 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 607 ) ( 249 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 1825 ) ( 1565 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 1531 ) ( 753 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 1860 ) ( 4044 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -489 550
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -489 550
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 63 202
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 3
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 206 ) ( 182 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -143 23
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -143 23
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 10892 13646
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 10612 ) ( 13946 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 280 -300
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 280 -300
Чистий рух коштів за звітній період 400 -266 273
Залишок коштів на початок року 410 305 32
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 39 305
Примітки
Керівник Шкреба О. В.
Головний бухгалтер Кошова I. М.

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 25 0 0 11 6 -1538 0 0 -1496
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 25 0 0 11 6 -1538 0 0 -1496
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 172 0 0 0 0 172
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 23 0 0 0 0 23
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 -10 0 0 0 0 -10
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -13 0 0 -13
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 185 0 -13 0 0 172
Залишок на кінець року 300 25 0 0 196 6 -1551 0 0 -1324
Примітки
Керівник Шкреба О. В.
Головний бухгалтер Кошова I. М.

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 133 47 3 0 0 0 0 24 0 0 0 136 71
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 88 47 12 23 0 10 13 54 0 0 0 113 88
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Разом 080 223 94 15 23 0 10 13 78 0 0 0 251 159
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 15
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 15
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 639 296 32 31 0 196 154 138 0 0 0 506 280 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 1677 1176 25 141 0 255 184 303 0 0 0 1588 1295 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 14 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 13 4 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 11 8 0 0 0 11 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 2341 1481 57 172 0 463 350 448 0 0 0 2107 1579 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 547
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 48
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 941
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 48 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 15 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 63 0
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 3 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 3 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 3
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 79 82
Реалізація інших оборотних активів 460 102 131
Штрафи, пені, неустойки 470 0 542
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 3186 5397
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 1127
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 50
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 218 3
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 55
Інші доходи і витрати 630 110 36
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 39
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 39
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 426 0 426 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 426 0 426 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 0 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 71 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 39 0 0
Разом 920 110 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 110
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 23 23 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 2647 2647 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 114
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 586
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 128
- на кінець звітного року 1225 128
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 586
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 586
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 526
Використано за рік - усього 1310 63
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 48
- з них машини та обладнання 1313 32
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 15
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Шкреба О. В.
Головний бухгалтер Кошова I. М.