Особлива інформація (інформація про зміну складу посадових осіб) емітента.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

Лашкул Володимир Григорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.03.2016

(дата)

Особлива інформація (інформація про зміну складу посадових осіб) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Україна Футбол Iнтернешнл"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01021, м. Київ, Кловський узвiз, 10

4. Код за ЄДРПОУ

20030799

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 521-05-12 (044) 521-05-13

6. Електронна поштова адреса

info@ufi.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.ufi.com.ua/

в мережі Інтернет

21.03.2016

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.03.2016

звільнено

головний бухгалтер

Пащенко Євгенiй Федорович

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до наказу голови правлiння 8-К з 21 березня 2016 року затверджено новий штатний розпис товариства, у зв'язку з чим звiльнено з посади Головного бухгалтера Пащенка Євгенiя Федоровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) за переведенням на посаду фiнансового директора товариства та покладено обов'язки з веденння бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Перебував на посадi з 24.02.2015 року. Часткою в статутному капiталi ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.03.2016

призначено

фiнансовий директор

Пащенко Євгенiй Федорович

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до наказу голови правлiння 8-К з 21 березня 2016 року призначено на посаду фiнансового директора Пащенка Євгенiя Федоровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) у зв'язку з переведенням та покладено обов'язки з веденння бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Попереднi посади якi обiймала особа протягом останнiх п 'яти рокiв - з 03.06.2013 р. - бухгалтер ДП "ЧВК УДПтСУ № 62" ; з 04.11.2013 - виконуючий обов'язки головного бухгалтера ДП "ЧВК УДПтСУ №62"; з 01.08.2014 - головний бухгалтер ДП "ЧВК УДПтСУ №62", з 04.12.2014 - головний бухгалтер ГО "ФК "Черкаський Днiпро"; з 24.02.2015 по 21.03.2016 - головний бухгалтер ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл". Часткою в статутному капiталi ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.