ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ»

Код за ЄДРПОУ: 20030799

Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 10

Міжміський код, телефон та факс: (044) 288-98-04

Електронна поштова адреса: ep@ufi.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ufi.com.ua/

Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

II. Текст повідомлення

Згідно з Рішенням акціонера №1 від 31.03.2017р. ПрАТ «УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (надалі – Товариство) в зв’язу із визначенням ТОВ «ФФУ Маркетинг» новим комерційним партнером Федерації Футболу України, та передачею в розпорядження цього товариства комерційних та маркетингових прав в повному обсязі було прийняте рішення про припинення шляхом Ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ».

«За» таке рішення проголосували 100 голосів (100% голосів присутніх на зборах), «проти» – 0 голосів (0% голосів присутніх на зборах), «утримались» – 0 голосів (0% голосів присутніх на зборах).

Вимоги кредиторів товариства та його акціонерів задовольняються у такій черговості:

· у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

· у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

· у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

· у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

· (В зв’язку з тим, що Товариством не здійснювалось випуску привілейованих акцій, з черговості виключаються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями, виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій. Відповідно вимоги кредиторів, передбачені восьмою та дев’ятою чергою вважати відповідно п’ятою та шостою чергою).

· у п’яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

· у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна Товариства для розподілу між усіма кредиторами відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог кожного кредитора цієї черги.

Вартість чистих активів – -4 850 тис. грн., сума зобов'язань – 20 734 грн. й розмір власного капіталу – -4 850 тис. грн. за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію емітента.

Про достатність активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями - Визначити, що якщо вартості майна Товариства виявиться недостатньо для задоволення вимог кредиторів, то Товариство здійснює всі необхідні дії, встановлені Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами - Майно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ» що залишиться після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається єдиному власнику простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ».

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Ліквідаційної комісії Лашкул Володимир Григорович

03.04.2017р.